Akty prawne które warto poznać:

  • Dyrektywa unijna 2004/42 w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008. Nr 25, poz. 150).
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 , poz. 12).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie przypadków w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2840).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).